Τιμολόγιο Δαπάνης Στρατού - Ελληνικές Εφαρμογές - Greekapps

Τιμολόγιο Δαπάνης Στρατού

Τιμολόγιο Δαπάνης Στρατού. Υπολογίζει τα στοιχεία ενός τιμολογίου στρατιωτικής δαπάνης με βάση τα δεδομένα που είναι το ποσό (καθαρής αξίας, πληρωτέου ή καταλογιστέου) καθώς και τα ποσοστά ΦΠΑ, ΦΕ και κρατήσεων.
Για κάποιον που δεν είναι εξοικειωμένος με τα ποσοστά ΦΕ και κρατήσεων, υπάρχει οδηγός που τα ρυθμίζει αυτόματα, με βάση κάποιες απλές ερωτήσεις.


- Υπολογισμός των αριθμητικών στοιχείων του τιμολογίου.
- Ο υπολογισμός μπορεί να γίνει με βάση την καθαρή αξία, το καταλογιστέο, το πληρωτέο ή το υπόλοιπο πληρωτέο.
- Επιτρέπεται εισαγωγή νέων ποσοστών κρατήσεων και ΦΕ, πέρα από τα ήδη υπάρχοντα.
- Για αρχάριους, υποστηρίζεται αυτόματη επιλογή κρατήσεων και ΦΕ, με βάση απλά ερωτήματα για τη δαπάνη.
- Αναλόγως των δεδομένων, ενημερώνεται ο χρήστης για πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται, όπως π.χ. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, υπογραφή σύμβασης, διενέργεια διαγωνισμού

-


  Τιμολόγιο Δαπάνης Στρατού - στιγμιότυπο οθόνης   Τιμολόγιο Δαπάνης Στρατού - στιγμιότυπο οθόνης   Τιμολόγιο Δαπάνης Στρατού - στιγμιότυπο οθόνης   Τιμολόγιο Δαπάνης Στρατού - στιγμιότυπο οθόνης
-

https://play.google.com/store/apps/details?id=chameleon.army.Invoice