Εκπαιδευτικό πρόγραμμα REST

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα REST στοχεύει στην ενδυνάμωση της ψυχικής
##

ανθεκτικότητας των υποψήφιων (τελειόφοιτων φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων ή/και αποφοίτων που δεν έχουν ακόμη αρχίσει να εργάζονται ως εκπαιδευτικοί), αλλά και εν ενέργεια εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να επιτύχουν καλύτερη προσαρμογή και ανταπόκριση στις απαιτήσεις του εργασιακού τους χώρου, πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο διδακτικό και παιδαγωγικό τους έργο.

Αποτελείται από 7 κύριες ενότητες που περιλαμβάνουν:
Βασική θεωρητική κατάρτιση για το ρόλο της ψυχικής ανθεκτικότητας στην προσωπική και την επαγγελματική ζωή των εκπαιδευτικών, τους παράγοντες προστασίας και επικινδυνότητας, και τους τρόπους βελτίωσής της.

Εκτενή βιωματική ενασχόληση γύρω από ζητήματα της ψυχικής ανθεκτικότητας. Ειδικότερα, στο μέρος αυτό, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια αυτοαξιολόγηση (μέσω ψυχομετρικών εργαλείων) των συγκεκριμένων διαστάσεων, να διδαχθούν τρόπους και στρατηγικές για την ενδυνάμωσή τους, να εξασκηθούν στη χρήση τους με κατάλληλες πρακτικές-βιωματικές ασκήσεις και να πάρουν «συμβουλές» από ειδικούς ή/και έμπειρους εκπαιδευτικούς.

Προτεινόμενες δραστηριότητες και βιβλία/ταινίες για την ψυχική ανθεκτικότητα.

To περιεχόμενο του προγράμματος έχει διαμορφωθεί από την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:
Ελληνικές Εφαρμογές και Παιχνίδια για smartphones